20240312 002 infrastruktura wod kanZakończono roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły w ramach Program Polski Ład. 

 

Przedmiotem zamówienia była budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poprzez:

 • Budowę studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach wraz z ogrodzeniem obiektu i rezerwowym zasilaniem
 • Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Czarnożyły Parcela II - dł. 1500 mb
 • Przebudowę przepompowni ścieków w m. Czarnożyły
 • Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w m. Platoń
 • Budowę w technologii zero emisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku zaplecza magazynowo-socjalnego stacji uzdatniania wody w m. Czarnożyły

Charakterystyka poszczególnych inwestycji:

1. Budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach

 • głębokość otworu 46,00 m
 • głębokość do ustalonego zwierciadła wody - 15,0 m ppt.
 • wydajność jednostkowa 12,0 m3/h przy depresji 7,0 m
 • budowa nowego ogrodzenia na terenie SUW
 • agregat prądotwórczy 80kW na przyczepie z homologacją (sterowanie automatyczne, obudowa odporna na wpływy atmosferyczne)

Trwają prace nad opracowaniem stosownych dokumentacji w celu uzyskania decyzji środowiskowej, a następnie uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla ww. studni.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły Parcela II

 • sieć wodociągowa fi 125 mm - 1511,88 mb
 • ilość hydrantów p.poż. DN80 z zasuwą - 4 szt.
 • ilość zasuw sieciowych - 1 szt
 • średnie zagłębienie przewodu sieci - 1,5 m

3. Przebudowa przepompowni ścieków w m. Czarnożyły

 • średnica wewnętrzna zbiornika - 2000 mm
 • wysokość wewnętrzna zbiornika - 5,40 m
 • pojemność retencyjna - 2,5 m3

4. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platoń

 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 110 mm - 1 649,90 mb
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 63 mm - 2 251,10 mb
 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm - 7,5 mb
 • przepompownia ścieków - 1 szt.
 • studnie rozprężne fi 1000 mm
 • studnie czyszczakowei odpowietrzające fi 1200 mm (2 szt. + 3 szt.)
 • przyłącza kanalizacyjne fi 50mm-63mm - 1 519,70 mb
 • przydomowe przepompownie ścieków fi 800 mm - 29 kpl.
 • stacja sprężarkowa - 1 kpl.

W związku z wykonaniem przez PGE przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania przepompowni ścieków Gmina Czarnożyły oczekuje na zamontowanie układu pomiarowego (licznika) w skrzynce elektrycznej. Następnie, mieszkańcy Sołectwa Platoń otrzymają informację (kurendy) o możliwości podłączania się do wykonanych instalacji kanalizacyjnych.

5. Budowa w technologii zero emisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku zaplecza magazynowo-socjalnego stacji uzdatniania wody w m. Czarnożyły

 • powierzchnia zabudowy budynku - 224,4 m2
 • powierzchnia użytkowa parteru - 182,5 m2
 • kubatura budynku - 981,4 m3
 • wysokość budynku - 5,47 m
 • liczba kondygnacji - 1

Trwają procedury związane z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń na użytkowanie ww. obiektu budowlanego.

Zadanie zostało zrealizowane w podziale na 3 części:

 • część 1 - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platoń- Wykonawcą robót budowlanych była Firma Instalacji Sanitarnej POLAN z siedzibą w Praszce. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 2 843 910,06 zł;
 • część 2 - Budowa w technologii zero emisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku zaplecza magazynowo-socjalnego stacji uzdatniania wody w m. Czarnożyły - Wykonawcą robót budowlanych była firma KARCZBUD z siedzibą w Wieluniu. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 513 547,37 zł
 • część 3 - Budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły Parcela II oraz Przebudowa przepompowni ścieków w m. Czarnożyły - Wykonawcą robót budowlanych była firma INSTALKAN s.c. z siedzibą w Pajęcznie. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 922 844,40 zł

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 5 280 301,83 zł. Gmina Czarnożyły otrzymała na realizację inwestycji Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 655 000,00 zł. Przy realizacji zadania korzystano również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych Gminy Czarnożyły.
W ramach inwestycji nastąpi poprawa standardu życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz uporządkowanie systemu gospodarki ściekowej na terenie Sołectwa Platoń. Ponadto, poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zostanie zwiększona atrakcyjność osadnicza Gminy Czarnożyły dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Nastąpi poprawa jakości dostarczanej wody oraz zapewniona zostanie ciągłość i niezawodność jej dostaw, poprzez wykonanie nowej studni głębinowej, rezerwowego źródła zasilania (agregatu prądotwórczego) oraz rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.

logomikroporady

 

 gops logo