Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pątnowie. Obecnie punkt mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie, Pątnów 72, 98-335 Pątnów.

Dni oraz godziny udzielania porad pozostają bez zmian: środa i czwartek, godz. 9:00-13:00. Zapisy w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, tel. 43 843 79 44, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2021 05 31 pomoc prawna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński  oraz dwa przez organizację pozarządową.

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

Poniedziałek - godz. 9:00-13:00

Wierzchlas - Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie

ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas

- pomocy prawnej udziela Radca Prawny

Wtorek - godz. 9:00-13:00

Konopnica - Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy

ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

- pomocy prawnej udziela Radca Prawny

Środa - godz. 9:00-13:00
Pątnów  - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
 Pątnów 50a, 98-335 Pątnów

- pomocy prawnej udziela Adwokat (co druga środa), Radca Prawny (co druga środa)

Czwartek - godz. 9:00-13:00
Pątnów  - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
 Pątnów 50a, 98-335 Pątnów

- pomocy prawnej udziela Adwokat

Piątek - godz. 9:00-13:00

Osjaków - Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków

- pomocy prawnej udziel Adwokat

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
 ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)

godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek - piątek – radca prawny

Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Łyskornia 55, 98-350 Biała

godz. przyjęć: 15:00-19.00

poniedziałek - piątek – doradca obywatelski

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem

tel. (43) 843-79-44

lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a)nieodpłatną mediację, lub

 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
  lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcie tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3. nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

 • lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
 • przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
 • rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
 • dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
 • opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
 • świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
 • zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
 • roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
 • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
 • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego,dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa
w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach  w celu aktualizacji listy.

Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną w trybie na odległość 

Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Wieluńskiego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.
Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński oraz dwa przez organizację pozarządową.
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchlesie
ul.Szkolna48, 98-324 Wierzchlas
godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek – radca prawny

Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy
ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
godz. przyjęć: 9:00-13:00

wtorek – radca prawny

Pątnów - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
Pątnów 50a, 98-335 Pątnów
godz. przyjęć: 9:00-13:00

co druga środa – radca prawny
co druga środa,czwartek– adwokat

Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie
ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków
godz. przyjęć: 9:00-13:00

piątek- adwokat

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową:Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka
w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)
godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek – piątek – radca prawny

Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni
Łyskornia 55, 98-350 Biała
godz. przyjęć: 15:00-19:00

poniedziałek - piątek – doradca obywatelski

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty pod numerem:

tel.(43) 843-79-44

lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży,udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności  w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskieoraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a)nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego wpostępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc
w jego realizacji;
2) porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
3) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, wszczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej:
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:
• lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu
po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
• przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
• rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
• dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
• opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
• własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
• świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
• zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych,
z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli
lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
• roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
• zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów
o pracę, konfliktów w pracy,
• zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń
o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
• urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego
W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 294) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:
• poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego,
dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
• nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa
w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach w celu aktualizacji listy

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

logomikroporady

 

 gops logo