logo rpo 2022

Gmina Czarnożyłyrozpoczęła realizację projektu pn. „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Czarnożyły”.
Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:

  • 304 szt. instalacji PV w gospodarstwach domowych i 2 szt. w budynkach użyteczności publicznej,
  • 123 szt. kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych
  • 66 szt. kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych

Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną (189 jednostek wytwarzania z OZE energii cieplnej o łącznej mocy 1,87 MWt i 306 jednostek wytwarzania z OZE energii elektrycznej o łącznej mocy 1,11 MWe).
W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.
Celem bezpośrednim projektu jest: ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarnożyły.
Cele szczegółowe:

  • Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Czarnożyły poprzez zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii.
  • Poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Czarnożyły.
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych w budynkach na terenie Gminy Czarnożyły.
  • Wzrost efektywności kosztowej budynków i obiektów na terenie Gminy Czarnożyły wyrażonej wzrostem ich efektywności ekologicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów finansowych na ich utrzymanie.
  • Ograniczenie strat ciepła i energii elektrycznej prowadzące do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych poprzez modernizację prywatnych budynków mieszkalnych oraz budynków publicznych na terenie Gminy Czarnożyły – instalacje czystych źródeł energii (OZE).
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych na terenie Gminy Czarnożyły.
  • Budowanie trwałych powiązań między mieszkańcami i społecznościami a administracją samorządową w sektorze publicznym oraz w sektorze budownictwa mieszkalnego ekologicznego opartego na wykorzystaniu nowych technologiach energii odnawialnej

Beneficjentem projektu jest gmina Czarnożyły, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 149 017,00zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 6 362 968,76zł.
Planowany termin zakończenia Projektu do 29.06.2023 r.

logomikroporady

 

 gops logo