Urząd Gminy Czarnożyły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.czarnozyly.pl Gminy Czarnożyły.
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2014-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały pochodzą z innych źródeł
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kędzia - koordynator do spraw dostępności, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48438416805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

 • Budynek główny Urzędu Gminy Czarnożyły nr 48: dzwonek przy drzwiach, podjazd dla niepełnosprawnych od strony parkingu, można wjechać wózkiem na parter budynku. Pracownicy pomogą załatwić sprawę na korytarzu dolnym.
 • W urzędzie gminy nie są dostosowane pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne dla osób niepełnosprawnych
 • Wyznaczono miejsce parkingowe przed budynkiem.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym do budynku
 • W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online

logomikroporady

 

 gops logo