Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne” - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do:

  • Urzędu Gminy Czarnożyły - tel: 43 841 62 17 w godzinach pracy Urzędu
  • 501 725 597 - po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy.

Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.
Po przyjęciu zgłoszenia gmina podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia gmina zleci podmiotowi z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, wyłapanie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez gminę umowy z Gabinetu Weterynaryjnego –Krzysztofa Rzepecka ul. Kościelna 1, 98-270 Złoczew
Zgłoszenia z zakresu powyższych zdarzeń kierować należy do Urzędu Gminy Czarnożyły - tel. 43 841 62 17 w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy na Policję tel. 997 lub 112 lub bezpośrednio w Gabinecie Weterynaryjnym tel. 501 725 597.

logomikroporady

 

 gops logo