20221123 060 manewry leniszki 2022W dniu 23 listopada 2022 r. na terenie Leśnictwa Czarnożyły nieopodal zbiornika p. poż. przeprowadzono manewry jednostek OSP z terenu Gminy Czarnożyły. Głównym ich celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu podstawowego ratowników. 

Ocenie podlegała praca dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań bojowych oraz przygotowanie i czas reakcji strażaków w przypadku realnego zagrożenia pożarowego na terenie lasów. Manewry zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP RP w Czarnożyłach z Komendantem Gminnym dh Damianem Grobelnym na czele we współpracy z Komendą PSP w Wieluniu, Nadleśnictwem Wieluń oraz Komendą Powiatową Policji w Wieluniu. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Czarnożyły oraz jeden wóz z Służb Leśnych.

W pierwszej części ćwiczeń poszczególne jednostki zgodnie z planem manewrów udały się na miejsce pozorowanego pożaru lasu, gdzie kontynuowały działania gaśnicze udzielając wsparcia pracownikom służb leśnych. Wykorzystując posiadane siły i środki jednostki rozpoczęły gaszenie pożaru i podjęcie działań pomocy medycznej wobec odnalezionych poszkodowanych. Poszczególne jednostki zarówno uczestniczyły w ratowaniu poszycia leśnego, udzielaniu pomocy oraz zabezpieczeniu zapasów wody.

Kolejnym elementem manewrów było wydobycie uwięzionego pod kłodami drewna pozoranta, udzielenie mu pierwszej pomocy oraz poszukiwanie we współpracy z Policją zagubionej w lesie osoby.
Podczas czwartkowych ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawował Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP Wieluń - mł. bryg. Jacek Raducki. Podsumowania ćwiczeń dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu st. bryg. Piotr Cały.
Ratownicy mogą się znaleźć przy różnych zdarzeniach, zarówno w trakcie ratowania mienia oraz zdrowia i życia poszkodowanych. W takich sytuacjach trzeba wykorzystać własną wiedzę i wszystkie możliwe dostępne środki- dodał. Zwrócił również uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji, aby być dobrze przygotowanym do sprawnej i skutecznej pomocy. Ponadto podkreślił, że stan wyposażenia jednostek terenu Gminy Czarnożyły gwarantuje skuteczne podjęcie działań w razie wystąpienia realnych zagrożeń.

Również Wójt Gminy Andrzej Modrzejewski z uznaniem odniósł się do ćwiczących druhów, zaznaczając przy tym, iż z roku na rok poziom przygotowania jednostek OSP z terenu gminy Czarnożyły do prowadzenia działań ratowniczych jest coraz wyższy. Druhowie są lepiej wyszkoleni i dysponują coraz lepszym sprzętem. Dodał, iż tego typu ćwiczenia są niezbędne do doskonalenia umiejętności, które można wykorzystać podczas prawdziwej akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia przynoszą wymierne korzyści dla jednostek OSP oraz mieszkańców gminy, którzy mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków.
Rolę współpracy służb Policji oraz jednostek straży pożarnych podkreślił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Adam Czerwiński. Wspólne działania owocują skutecznością podjętych działań w przypadku realnego zagrożenia i sytuacji losowych.
Tegoroczne manewry odbyły się na terenach kompleksu leśnego Czarnożyły , który zajmuje ponad 18 % terenów całej gminy, w ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Wieluń z Mirosławem Miśków - leśniczym Leśnictwa Czarnożyły na czele.
Na zakończenie Zarząd Gminny OSP w Czarnożyłach oraz Nadleśnictwo Wieluń przygotowało dla wszystkich druhów i obserwatorów manewrów gorącą grochówkę oraz pieczone kiełbaski z ogniska.

logomikroporady

 

 gops logo