wegielGmina Czarnożyły informuje, że przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dystrybucję węgla będzie prowadzona za pośrednictwem składów węglowych bezpośrednio do mieszkańców gminy. 

Osoby zainteresowane zakupem węgla informujemy, iż zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych maksymalna cena węgla może wynieść 2000 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztu transportu ze składu do mieszkańca.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy (otrzymały dodatek bądź go otrzymają).

Łączny limit zakupu węgla wynosi 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 roku oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku.

Zainteresowane osoby winny złożyć wniosek o zakup węgla na warunkach preferencyjnych wg poniższego wzoru:

Wniosek o zakup węgla 2022 - edytowalny

Wniosek o zakup węgla 2022 - pdf

Wniosek o zakup węgla 2023 - edytowalny

Wniosek o zakup węgla 2023 - pdf

Wnioski w wersji papierowej po wypełnieniu i podpisaniu można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7.30 - 15.30

lub w wersji elektronicznej po wypełnieniu i podpisaniu podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /x53l7b4bvi/skrytka .

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisem art. 8.ust.1 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego ,o którym mowa w art 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967); oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art 8 ust 2 ustawy , o czym stanowi zapis art 10 ust 1 ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego).

 

logomikroporady

 

 gops logo