W dniu 28 marca 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na prace drogowe polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 117451 oraz 117454  w miejscowości Kąty – Gmina Czarnożyły. 


Do przetargu przystąpiły 3 firmy, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Błach z Pątnowa.

W terminie do 28 czerwca 2019 r. wykonawca na długości 604 mb drogi zrealizuje prace polegające na:

  • budowie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na gruncie stabilizacyjnym z cementem, podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej,
  • poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m z podbudową na gruncie stabilizacyjnym z cementem, podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna i wiążąca,
  • podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
  • utwardzeniu poboczy, oczyszczeniu istniejącego rowu i ustewieniu oznakowania.

ZAdanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim z ostatecznym terminem wykonania do 28 czerwca 2019 r., za łączna kwotę ponad 747 tys. zł. W roku 2018 Gmina Czarnożyły przeznaczyła kwotę 300 tys. zł, pozostała część zostanie pokryta z budżetu roku kolejnego. 

Plan zagospodarowania terenu przebudowy drogi.