b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-06-12-sesja-absolutorium-07.jpgW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach 12 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Czarnożyły poświęcona sprawozdaniu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za rok 2018. 


Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski przedstawił wszystkim zebranym „Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2018 r.”, w którym zawarto obszerne informacje dotyczące działalności samorządu za ubiegły rok. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki otworzył debatę nad raportem, w której uczestnicy sesji wysłuchali wyjaśnień wójta na zadawane pytania. Radni jednogłośnie zaakceptowali raport o stanie gminy i udzielili wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem porządku sesji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018. Z przedstawionego przez Skarbnika Gminy – Barbarę Cieślak sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 wynika, że dochody w kwocie 20.305.703,10 zł wykonane były w 98,64 % zaplanowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 22.943.797,80 zł wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 21.071.937,93 zł co stanowi 91,84 % planu.
Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz oświatę. Za ponad 25 % dochodów sfinansowano inwestycje na kwotę 5.442.404,75 zł. Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2018 r. zaliczymy:
Przebudowy i remonty dróg:

 • Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn – Gromadzice –121 546,64 zł,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Raczyn - 754 818,12 zł,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Staw – Postruże - 276 941,63 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 117451 oraz nr 117454 w miejscowości Kąty - 294 855,94 zł,
 • Remont drogi w miejscowości Opojowice na dz. nr ewid. 291/1 - 35 468,34 zł,
 • Remont drogi w miejscowości Opojowice na dz. nr ewid. 78/18 - 64 342,28 zł,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice na działkach nr ewid. 78/15, 251, 76/2 oraz 77/2 - 225 441,17 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela – gr Gm. Biała – Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki, projekt - 22 459,80 zł.

Inwestycje obiektów gminy:

 • Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenie magazynowo socjalne w miejscowości Czarnożyły - 212 713,96 zł,
 • Zakup i montaż wiat przystankowych - 85 676,07 zł,
 • Zakup i montaż siłowni napowietrznych – 40 000,00 zł.

Współpraca z Powiatem Wieluńskim w zakresie dróg:

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E Sieniec Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw - 501 050,24 zł,
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Raczyn - 100.000 zł,
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Opojowice – środki powiatu wieluńskiego

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Gromadzice I etap – 954 786,83 zł,
 • Modernizacja starej części oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach - 23 761,98 zł,
 • Zakup pompy do oczyszczalni ścieków - 14 147,52 zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły, projekt – 6.000,00 zł.

Projekty w oświacie:

 • Projekt „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” – 191 218,71 zł
 • Zakup interaktywnych monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej w Wydrzynie - 17.500,00 zł

Odnawialne źródła energii:

 • Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły - 1 350 608,22 zł,

Zadłużenie Gminy Czarnożyły na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 3.175.000 zł z tytułu kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, co stanowi 15,64 % dochodów ogółem.

Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Czarnożyły za 2018 rok.
Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki wraz z radnymi złożyli gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta i Skarbnika Gminy. Dziękując radnym za docenienie pracy w minionym roku, Wójt Gminy - Andrzej Modrzejewski stwierdził, że ten sukces jest wynikiem współpracy oraz podejmowania dobrych decyzji, zarówno ze strony rady, jak i wójta. Ponadto wyrazy podziękowania skierował do obecnych na sesji sołtysów i pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły.

Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2018 - do pobrania