b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-01-19-walne-zebranie-osp-czarnozyly-01.jpgTradycyjnie z początkiem każdego roku kalendarzowego w Gminie Czarnożyły odbywają się walne zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrania podsumowują działalność w roku ubiegłym oraz wypracowują założenia działań jednostek kolejny rok.


W dniu 19 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach. Prezes – dh Marian Bartodziej powitał wszystkich członków jednostki oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

  • Jerzy Łabęcki – Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły,
  • Andrzej Modrzejewski – Wójt Gminy Czarnożyły,
  • bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta PSP w Wieluniu,
  • dh Janusz Małyszka – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego,
  • dh Dariusz Marciniak – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Czarnożyły,
  • członkowie wspierający i sponsorzy.

Dh prezes podsumował działalność zarządu za miniony rok, dużym sukcesem był zakup lekkiego pojazdu technicznego marki Renault Master, podziękował za zaangażowanie druhów w społeczną działalność oraz władzom samorządowym za finansowe wsparcie. Kolejno skarbnik jednostki – dh Andrzej Piątek przedstawił sprawozdanie finansowe, a przewodniczący komisji rewizyjnej – dh Paweł Jakubowski odczytał raport z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu. Członkowie jednostki jednogłośnie przegłosowali wniosek.
W planach zarządu dotyczących nowego roku wysunięto propozycje doposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt, szkoleń członków jednostki oraz działalność kulturalno-sportową i prewencyjną.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrał przedstawiciel komendy PSP w Wieluniu, który przedstawił ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin powiatu wieluńskiego w minionym roku. Z przedstawionego sprawozdania wynika iż na terenie gminy Czarnożyły wystąpiło najmniej niekorzystnych zdarzeń i jest jedną z najbezpieczniejszych gmin na poziomie powiatu. Kolejno słowa uznania i podziękowania za społeczną pracę i zaangażowanie ochotników wyrazili Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski oraz Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki. Podsumowanie działań na terenie całej gminy Czarnożyły przedstawili Komendant Gminny – dh Janusz Małyszka oraz Prezes Zarządu Gminnego - dh Dariusz Marciniak.
Podsumowując działania samorządu gminnego w roku 2018 na rzecz jednostek OSP z terenu gminy stwierdzić należy, że na funkcjonujących osiem Ochotniczych Straży Pożarnych jedna jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W ubiegłym roku w ramach zadań inwestycyjnych OSP Raczyn i OSP Czarnożyły wyposażono w nowe wozy bojowe, dla OSP Łagiewniki przekazano lekki samochód ratowniczy z Czarnożył, na bieżąco prowadzono remonty pomieszczeń garaży i remiz oraz utrzymywano obsługę konserwatorów. Wszystkie jednostki dysponują 4 średnimi wozami gaśniczymi oraz 6 lekkimi pojazdami ratowniczymi.

W 2018 roku samorząd Gminy Czarnożyły wliczając wydatki na bieżące utrzymanie wszystkich jednostek łącznie z inwestycjami przeznaczył kwotę ponad 600 tys. zł