b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-05-29-sesja-absolutoryjna-16.jpgW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach 29 maja br. odbyła się XLII Sesja rady Gminy Czarnożyły poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2017 oraz absolutorium dla Wójta – Andrzeja Modrzejewskiego. W sesji udział wzięli wszyscy Radni, Sołtysi, zaproszeni goście oraz przedstawiciele mieszkańców gminy.  

Z omawianego przez Skarbnika Gminy – Barbarę Cieślak sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 wynika, że dochody w kwocie 18.973.739,75 wykonane były w 105,22 % zaplanowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 19.730.427,56 zł wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 18.803.951,38 zł co stanowi 95,30% planu.
Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz oświatę. Za ponad 20 % dochodów sfinansowano inwestycje na kwotę 3.878.332,95 zł. Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2017 r. zaliczymy:

Przebudowy i remonty dróg:

 • Budowa chodnika Czarnożyły-Brzezina –149.790,68 zł
 • Budowa drogi w miejscowości Czarnożyły - Parcela - 247.994,57 zł
 • Przebudowa drogi m. Czarnożyły – Kresy – 176.028 zł,
 • Rozbudowa drogi Wydrzyn – Gromadzice w m. Wydrzyn – 499.967,30 zł,
 • Modernizacja drogi Łagiewniki-Tyranów – 114.508,08 zł
 • Przebudowa drogi w m. Czarnożyły (wspólnota mieszkaniowa) - 118.080 zł,

Projekty dróg:

 • Przebudowa drogi m. i Staw - 7.995 zł,
 • Przebudowa drogi m. Raczyn - 22.000 zł
 • Przebudowa drogi m. Gromadzice - 22.000 zł

Remonty inwestycyjne obiektów gminy:

 • Przebudowa elewacji z termomodernizacją Urzędu Gminy - 144.552,16 zł
 • Utwardzenie terenu gminnego w m. Staw – 26.615,49 zł.

Współpraca z Powiatem Wieluńskim w zakresie dróg:

 • Przebudowa drogi powiatowej w m. Staw – 160.000 zł,
 • Przebudowa drogi powiatowej w m. Działy - 100.000 zł,
 • Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Łagiewniki-Czarnożyły” – 42.350 zł.
 • Projekt przebudowy drogi powiatowej w m. Leniszki - 10.000 zł,

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Czarnożyły” – 1.653.863,75 zł,
 • Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków” – wykonanie 5.557,96 zł,
 • Zakup agregatu prądotwórczego” – 3.898,76 zł,
 • Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m Gromadzice i Stawek – 108.855 zł.

Projekty i zadania w oświacie:

 • Projekt „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” – 188.546,70 zł
 • Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły w Łagiewnikach - 8.000 zł,
 • Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły w Wydrzynie” – 8.000 zł,
 • Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole w Łagiewnikach – 10 000 zł
 • Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole w Wydrzynie – 10 000 zł

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna:

 • Zakup i montaż urządzeń do siłowni napowietrznej w m. Stawek” – 19.926,50 zł,
 • Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w m. Opojowice” – 7.995 zł,

Zadłużenie Gminy Czarnożyły na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 2.977.223 zł z tytułu kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, co stanowi niecałe 15,70 % dochodów.

Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Czarnożyły za 2017 rok.

Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki wraz z radnymi złożyli gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta i Skarbnika Gminy. Dziękując radnym za docenienie pracy w minionym roku, Wójt Gminy - Andrzej Modrzejewski stwierdził, że ten sukces jest wynikiem współpracy oraz podejmowania dobrych decyzji, zarówno ze strony rady, jak i wójta. Ponadto wyrazy podziękowania skierował do obecnych na sesji sołtysów oraz do kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, ośrodka kultury i pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły.