b_200_150_16777215_00_images_2017_2017-12-14-uroczystosc-uruchomienia-oczyszczalni-05.jpgW dniu 14 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku rozbudowanego i zmodernizowanego obiektu Oczyszczalni Ścieków w Czarnożyłach. Wydarzenie było podsumowaniem dwuletniej inwestycji, która kosztowała ponad 2 mln zł.

Wszystkich uczestników uroczystości powitał Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, przedstawił podstawowe informacje dotyczące inwestycji oraz zaprosił do wspólnego przecięcia wstęgi Starostę Wieluńskiego – Andrzeja Stępnia, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzeja Chowisa, Przewodniczącego Rady Gminy Czarnożyły – Jerzego Łabęckiego, Insp. ds. inwestycji Urzędu Gminy Czarnożyły – Andrzeja Łebka oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji – Marka Stillera.

Następnie wszyscy zebrani mogli zapoznać się z zakresem przeprowadzonych prac oraz technologią oczyszczania ścieków, wszystkie szczegóły przedstawił insp. ds. inwestycji i gospodarki wodno-ściekowej Urzędu Gminy Czarnożyły p. Andrzej Łebek.
Rozbudowa obiektu wymagana była w związku z kolejnymi inwestycjami w rozwój systemu kanalizacji ściekowej. Zaplanowane na kolejne lata podłączenie miejscowości Gromadzice i Stawek, dotychczasowa oczyszczalnia nie byłaby w stanie przyjąć. Obecnie wydajność technologiczna oczyszczalni jest podwojona i w pełni zapewnia odbiór ścieków z terenu całej Gminy Czarnożyły.
W ramach inwestycji zostały przeprowadzone prace polegające na:

  • budowie dodatkowego reaktora biologicznego o pojemności 500 m3 wraz z stacją dmuchaw i rusztem napowietrzającym,
  • budowie osadnika wtórnego oraz zbiornika buforowego o pojemności 100m3,
  • budowie budynku gospodarczego i placu manewrowego
  • wykonaniu systemu sterowania i automatyki procesu technologicznego,.

Ponadto istniejące od 2002 r. obiekty technologiczne zostały zmodernizowane oraz zintegrowane z powstałymi na nowo.
Oficjalna część uroczystości miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach, gdzie Wójt Gminy Andrzej Modrzejewski przedstawił historyczne aspekty związane z rozwojem systemu kanalizacji na terenie gminy oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Wyraził również słowa podziękowania kierowane do wszystkich tych, którzy przyczynili się do zakończenia obecnej inwestycji. W swej wypowiedzi przedstawił także podjęte przez Radę Gminy Czarnożyły decyzje związane z rozbudową sieci kanalizacji w miejscowości Gromadzicie, na którą w budżecie roku 2018 przeznaczono kwotę 1 mln. zł. Na dofinansowanie realizacji obecnej pozyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę ponad 1 mln 100 tys. zł

Uroczystość zakończyły występy uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach. Młodzież szkolna od opieką p. Katarzyny Gmerek zaprezentowała się w programie wokalno-muzycznym o tematyce ochrony środowiska naturalnego.

Kilka zdjęć z uroczystości

Zdjęcia z postępu prac w 2017 r.

Zdjęcia z postepu prac w 2016 r.