b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_2014_sesja_1_007.jpg

W dniu 1 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbyła się I Sesja Rady Gminy. Obrady rozpoczął radny senior p. Waldemar Rosiński, który otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach - Marian Bartodziej przedstawił sprawozdanie z prac komisji oraz wyniki głosowania i wyborów na obszarze gminy oraz wręczył wybranym radnym i wójtowi zaświadczenia.

Kolejno radny senior odczytał tekst roty, a poszczególni radni złożyli akt ślubowania. Radni powołali komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowania o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie wybrali jedynego zgłoszonego kandydata na przewodniczącego rady, został nim p. Henryk Marciniak, który pełnił tą funkcję w poprzedniej kadencji. Po przekazaniu przez radnego seniora prowadzenia obrad nowo wybranemu przewodniczącemu rady nastąpił wybór wiceprzewodniczącego rady. Zgłoszony kandydat p. Jerzy Łabęcki jednogłośnie w głosowaniu tajnym został wybrany wiceprzewodniczącym rady gminy. Następnie przed Radą Gminy Czarnożyły złożył ślubowanie, ponownie wybrany na tą funkcję, Wójt Gminy Czarnożyły p. Andrzej Modrzejewski.

W porządku obrad I sesji rady gminy był jeszcze punkt związany z wyborem stałych komisji rady. Radni jednogłośnie ustalili składy komisji rewizyjnej, oświatowej, kultury i spraw społecznych oraz gospodarczo finansowej. Wzajemnymi gratulacjami oraz życzeniami owocnej pracy podczas kadencji rady i wójta gminy zakończyła się I sesja Rady Gminy Czarnożyły.