W 2020 roku Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na realizację małych projektów lokalnych. Sejmik Województwa udzielił Gminie Czarnożyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji grantów sołeckich w miejscowościach: 

  • Staw pod nazwą: „Modernizacja remizy OSP w Stawie formą zaspokojenia potrzeb mieszkańców” (10.000 zł),
  • Stawek pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawek formą zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności” (10.000 zł),

W ramach małych proejktów planowanie jest przeprowadzenie prac budowlanych i montażowych oraz obiekty zostaną doposażone w niezbędny sprzęt kuchenny, meblowy oraz nowe oświetlenie. 

Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, a także integracja środowisk lokalnych.

logomikroporady

 

 gops logo