b_200_150_16777215_00_images_2020_2020-07-03-obsolutorium-wojt-05.jpgW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach 3 lipca 2020 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Czarnożyły poświęcona sprawozdaniu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za rok 2019. 

Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski przedstawił wszystkim zebranym „Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2019 r.”, w którym zawarto obszerne informacje dotyczące działalności samorządu za ubiegły rok. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki otworzył debatę nad raportem, w której uczestnicy sesji wysłuchali wyjaśnień wójta na zadawane pytania. Radni jednogłośnie zaakceptowali raport o stanie gminy i udzielili wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem porządku sesji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. Z przedstawionego przez Skarbnika Gminy – Barbarę Cieślak sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wynika, że dochody w kwocie 22 877 578,51 zł wykonane były w 100,84 % zaplanowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 25 426 980,15 zł wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 23 893 841,23 zł co stanowi 93,97 % planu.
Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz oświatę. Za ponad 30,51 % dochodów sfinansowano inwestycje na kwotę 7 290 596,88 zł i kwota ta jest najwyższa w historii samorządu Gminy Czarnożyły. Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2019 r. zaliczymy:

Przebudowy i remonty dróg:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1 –1 436 324,00 zł, (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 718 162,00 zł.)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292 - 250 392,32 zł (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 72 560,00 zł),
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 117451 oraz Nr 117454 w miejscowości Kąty 2018 – 2019 – 463 725,13 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 – etap III 2019 – 2020 - 816 277,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 797 525,00 zł),
 • Projekt „Rozbudowy drogi w miejscowości Wydrzyn – Kolonia – 2000,00 zł
 • Projekt „Przebudowy drogi powiatowej Nr 4537E w miejscowości Gromadzice” – 23 001,00 zł

Projekty grantowe i infrastruktura sportowa:

 • „Remont remizy OSP w Łagiewnikach oraz organizacja warsztatów kulinarnych sposobem na integrację społeczeństwa lokalnego” - 12 000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach grantów sołeckich – 10 000,00 zł),
 • „ Doposażenie remizy Osp w Opojowicach oraz organizacja pierzarki sposobem na integrację środowiska lokalnego” – 13 000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach grantów sołeckich – 9 685,00 zł),
 • „Remont pomieszczeń w remizie OSP Raczyn formą zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności” – 13 400,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach grantów sołeckich – 10 000,00 zł),
 • „Budowa placu zabaw w miejscowości Stawek” - 17 000,00 zł.,
 • „Budowa placu zabaw w miejscowości Wydrzyn” - 18 375,00 zł pokryte ze środków PROW 2014 – 2020 w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia wieluńsko-sieradzka” wnioskodawca OSP Wydrzyn,
 • „Budowa placu zabaw w miejscowości Staw” - 18 525,00 zł pokryte ze środków PROW 2014 – 2020 w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia wieluńsko-sieradzka” wnioskodawca OSP Staw,
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Łagiewniki - 30 000,00 zł pokryte ze środków PROW 2014 – 2020 w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia wieluńsko-sieradzka” wnioskodawca sołectwo Łagiewniki,
 • Zakup kontenera socjalnego dla Klubu Sportowego Czarnożyły - 15 880,00 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Gromadzice I etap” – 1 586 000,00 zł,
 • „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Czarnożyły i Wydrzyn” – 24 709,50 zł
 • „Budowa dwóch przyłącz kanalizacyjnych m m. Gromadzice” – 18 161,92 zł
 • „Zakup ogrodzenia oczyszczalni ścieków” – 16 369,18 zł
 • „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły” - 26 774,54 zł,
 • „Zakup samochodu dla Stacji Uzdatniania Wody” – 139 524,50 zł,

Projekty w oświacie:

 • „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach w ramach projektu ekologicznego Zielony zakątek” – 29 500,00 zł
 • „Budowa budynku oddziału przedszkolnego i klubu dziecięcego w technologii pasywnej na terenie gminy Czarnożyły w m. Wydrzyn” – projekt - 40 467,00 zł

Odnawialne źródła energii:

 • Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły – 2 107 467,50 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż:

 • „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły – projekt” – 9 182,78 zł
 • „Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Raczyn” – 13 290,00 zł
 • „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Opojowice” – 33 000,00 zł
 • „Zakup agregatu hydraulicznego zasilającego hydrauliczne narzędzia ratownicze” – 19 745,00 zł

Zadłużenie Gminy Czarnożyły na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 4 510 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, co stanowi 19,87 % dochodów ogółem.
Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Czarnożyły za 2019 rok. Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki wraz z radnymi złożyli gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy. Dziękując radnym za docenienie pracy w minionym roku, Wójt Gminy - Andrzej Modrzejewski stwierdził, że ten sukces jest wynikiem współpracy oraz podejmowania dobrych decyzji, zarówno ze strony rady, jak i wójta. Ponadto wyrazy podziękowania skierował do obecnych na sesji sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2019 

logomikroporady

 

 gops logo